Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van www.ZOOK.nl (hierna ZOOK.nl). 

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

- de website: de door ZOOK.nl geëxploiteerde internetportal;

- de adverteerder: de partij (waaronder de aanbieder van een website, een webshop en of een dienstverlener) die een overeenkomst sluit met ZOOK.nl en die gepromoot zal worden via het platform van ZOOK.nl (website, nieuwsbrief, media-uitingen).

- de blogger: de partij/persoon die content (beeld en tekst) aanlevert voor de blogpagina van ZOOK.nl met of zonder onderliggend advertentiecontract. 

1. Algemeen

ZOOK.nl is een platform van, door en voor vrouwen met een druk bestaan dat dagelijks informeert, inspireert en adviseert over alle zaken die het leven aangenaam maken op het gebied van onder andere mode, werk, wonen, geld, reizen, kinderen, lifestyle, cadeaus,  fairtrade (groen), feestjes, evenementen en aanbiedingen. De belangrijkste content op ZOOK.nl bestaat uit advertorials en blogs. 

Door je aan te melden als adverteerder op ZOOK.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met de algemene voorwaarden van ZOOK.nl. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZOOK.nl en adverteerder. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor medewerkers van de adverteerder en voor de bloggers.  

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

ZOOK.nl heeft het recht om de algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden staat altijd op www.ZOOK.nl en is altijd op te vragen via email (info@zook.nl).

2. Adverteerders en bloggers

Potentiele adverteerders en bloggers kunnen via de website of per email (info@ZOOK.nl) contact opnemen met een verzoek om op de site te worden geplaatst. Het team van ZOOK.nl bepaalt of de adverteerder en/of de blogger zal worden geplaatst. ZOOK.nl is gerechtigd adverteerders en bloggers te weigeren. Daarnaast is ZOOK.nl gerechtigd om op elk gewenst moment en naar eigen inzicht, de manier van plaatsing, de content en de toebehorende categorieën aan te passen.

 

3. Vermelding op ZOOK.nl

3.1 Aanleveren van content

Adverteerders en bloggers die zich hebben aangemeld - en zijn goedgekeurd voor plaatsing op ZOOK.nl - ontvangen een bericht met een verzoek om content volgens het ZOOK.nl format aan te leveren voor de website (tekst en/of beeldmateriaal). Wij hechten grote waarde aan een professionele uitstraling van de website. Mooie, kwalitatief goede foto’s en foutloze teksten van de adverteerders zijn daarom heel belangrijk. 

3.2 Rechtenvrij

Foto’s en teksten die worden aangeleverd voor de website zijn rechtenvrij. Indien een bezoeker aangeeft dat de content (foto/tekst) toch inbreuk maakt op de rechten die haar toekomen en dit blijkt gegrond, dan zal ZOOK.nl de content verwijderen. 

3.3 Aanpassen en weigeren van content

ZOOK.nl is gerechtigd te allen tijde de content te weigeren en/of aan te passen en/of te verwijderen. Indien de content niet volstaat, verouderd is en/of er geen medewerking wordt verleend om tot een aanpassing te komen, dan kan ZOOK.nl de samenwerking per direct beëindigen. Het uitgangspunt is echter om een zo mooi mogelijke plaatsing, geschikt voor de doelgroep, te realiseren en om in onderling overleg uit te komen. Mocht dit niet lukken met als gevolg dat de content van de site moet worden verwijderd, dan zal het reeds betaalde advertentiegeld, voor de resterende periode waarop de adverteerder niet meer op de site staat, worden teruggestort. De adverteerder dient schriftelijk een verzoek voor restitutie in te dienen.

3.4 Onjuistheden

Indien in de plaatsing onjuistheden staan vermeld, dan kun je met ZOOK.nl contact opnemen, waarna de content zal worden aangepast. 

4. De overeenkomst

4.1 Advertentietarieven

De advertentietarieven verschillen per categorie en kunnen per adverteerder verschillen afhankelijk van de gekozen advertentiemogelijkheden. De tarieven kunnen worden opgevraagd via info@ZOOK.nl. Het team van ZOOK.nl doet haar best om nieuwe adverteerders binnen een aantal weken op de site te plaatsen. 

ZOOK.nl is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en prijzen aan te passen en zal dit via de website of via email bekend maken. Bij een prijsverhoging heeft de adverteerder het recht, als adverteerder die een dienst afneemt waarvoor die verhoging geldt, binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verhoging waarop de verhoging van het contract betrekking, heeft op te zeggen.

Alle genoemde tarieven van ZOOK.nl zijn in Euro’s en exclusief BTW.

4.2 Duur

De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van zes maanden en de overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een termijn van zes maanden. Pas vanaf het moment van plaatsing worden de advertentiekosten voor een halfjaar vooruit gefactureerd. De adverteerder krijgt hiervan een bericht waarbij hij ook zal worden geïnformeerd over de nieuwste adverteerders die in dezelfde periode online zijn gezet. 

4.3 Aanpassen beeldmateriaal

Beeldmateriaal mag altijd worden aangepast. Na de eerste plaatsing kost het wijzigen van de foto’s 10 euro per foto. 

4.4 Beëindiging overeenkomst

Opzegging dient ten minste vier weken voor het einde van de contractstermijn schriftelijkte worden gedaan. 

ZOOK.nl kan te allen tijde de overeenkomst met adverteerder ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ZOOK.nl kan worden gevergd. 

Indien ZOOK.nl de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien ZOOK.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot een schadevergoeding van schade en van kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. 

Indien een adverteerder haar verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is ZOOK.nl gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De adverteerder is dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding en of schadeloosstelling verplicht.

Indien de adverteerder een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken integraal aan de adverteerder in rekening worden gebracht.

5. Facturering en betaling

Facturen worden per e-mail verstuurd. ZOOK.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is de adverteerder in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door ZOOK.nl is vereist. ZOOK.nl is gerechtigd om, indien de betaling niet wordt voldaan, de adverteerder  (inclusief de doorlink) van de site te halen en overige verplichtingen jegens de betreffende partij op te schorten en of volledig te staken. In geval van verzuim is de adverteerder over het openstaande bedrag een rente, gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder ook advocaatkosten, komen voor rekening van de adverteerder. Indien een adverteerder na volledige betaling van het bedrag opnieuw actief wordt, dient deze  ‘kosten voor reactivering’ te betalen. Deze kosten bedragen 50 euro.

6. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten 

Alle (tenzij anders met de adverteerder is overeengekomen) uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords, komen toe aan ZOOK.nl en blijven ook eigendom van ZOOK.nl, ongeacht of deze aan de adverteerder of aan derden ter hand zijn gesteld. Wanneer dit recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend ZOOK.nl daartoe bevoegd. 

Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium ook, van (gedeelten van) de website van ZOOK.nl is verboden. Overname van (gedeelten van) de website van ZOOK.nl is verboden, tenzij hier overeenstemming over is bereikt tussen de betreffende partij en ZOOK.nl.

In het geval dat ZOOK.nl in opdracht van de adverteerder of de blogger werkzaamheden voor de adverteerder of de blogger verricht of doet verrichten, vrijwaart de adverteerder if blogger ZOOK.nl ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade van welke aard ook, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval ZOOK.nl gebruik maakt van door adverteerder of blogger aangeleverde content (beeldmateriaal en/of tekst).  ZOOK.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik te maken van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een andere partij. Indien ZOOK.nl onbedoeld toch ongeoorloofd gebruikmaakt van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een andere partij en deze andere partij is het daarmee oneens, dan kan hierover contact worden opgenomen. Indien terecht, zal ZOOK.nl de content verwijderen/aanpassen. De adverteerder of blogger staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van ZOOK.nl dan wel op de intellectuele eigendomsrechten van de andere adverteerders en bloggers en vrijwaart ZOOK.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.

ZOOK.nl heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 

7. Aansprakelijkheid

ZOOK.nl zal voor een groot deel worden opgebouwd door content (beeld/tekst) van adverteerders en/of bloggers en zal door middel van een link doorverwijzen naar de site van de adverteerder en/of blogger. 

ZOOK.nl is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van verwijzingen naar derden (adverteerders, bloggers, magazines, websites) of voor fouten of tekortkomingen in het door de adverteerder aangeleverde content. Bezoekers van ZOOK.nl die klikken op verwijzingen naar de adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en behoren zich zelfstandig op de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden aldaar.  

De adverteerder/blogger vrijwaart ZOOK.nl voor alle aanspraken van derden -uit welke hoofd dan ook- ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de adverteerder/blogger c.q. voortvloeien uit gebruik van de site van de adverteerder.

ZOOK.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door geplaatste content, handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op ZOOK.nl. ZOOK.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de website kan/kunnen worden verkregen (zoals niet correcte gegevens op de site van de adverteerder en misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst en/of het niet aanleveren van volledige, correcte gegevens/materialen).

ZOOK.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie.

8. Privacy

8.1 Afgeven van persoonlijke gegevens

Een bezoek aan de website van ZOOK.nl en het gebruikmaken van de aangeboden informatie verplicht niet tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en ZOOK.nl de betreffende dienst niet kan uitvoeren zonder het ontvangen van noodzakelijke persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te kunnen versturen of om winacties af te kunnen handelen. Het is als bezoeker mogelijk om op ieder gewenst moment aan te geven om de persoonlijke informatie te vernietigen. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in persoon- en/of adresgegevens. 

8.2 Vertrouwelijkheid

ZOOK.nl respecteert de persoonlijke gegevens van al haar bezoekers, leden en bloggers, alsmede aangemelde en vermelde adverteerders. Door ZOOK.nl ontvangen persoonlijke gegevens, die niet voor publicatie zijn bestemd, zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. ZOOK.nl zal persoonlijke gegevens van haar bezoekers nooit aan derden verkopen. Persoonlijke gegevens (persoons- en adresgegevens) van leden/bezoekers van ZOOK.nl kunnen wel worden gebruikt om eventueel gewonnen prijsvragen juist af te handelen. 

De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door ZOOK.nl worden ingeschakeld om de gewonnen prijs naar de winnaar op te sturen. 

8.3 Cookies

In het geval ZOOK.nl gebruik maakt van cookies, zal ZOOK.nl dit alleen doen om de werking van haar website voor haar bezoekers te vergemakkelijken.

9. Overig

ZOOK.nl kan in de breedste zin des woords niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de website (downtime) en daarmee het niet (of later dan gepland) beschikbaar zijn van de links naar de adverteerders en/of blogger via ZOOK.nl. ZOOK.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de schade van het niet beschikbaar zijn van de site (schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, of schade door bedrijfsstagnatie).

Ook kan ZOOK.nl nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de website door onderhoud aan de site. ZOOK.nl is gerechtigd de site te wijzigen, mits de kernactiviteit ook na wijziging nog steeds op efficiënte wijze kan worden uitgeoefend. 

Op de overeenkomst tussen adverteerder en ZOOK.nl is het Nederlands recht van toepassing.

Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

© 2012 | ZOOK.nl

10. Kamer van Koophandel

ZOOK.nl is een onderdeel van Ravensbergen & van Velde VOF, gevestigd op Janskerkhof 16 te Utrecht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 54636973.